De Algemene Voorwaarden

Deze behoren integraal tot het contract tussen partijen.
 1. Al onze offertes, verkopen en leveringen geschieden tegen de hierna volgend voorwaarden. Wij achten deze voorwaarden gekend en aanvaard door de koper, niettegenstaande andersluidende bepalingen op de documenten van de koper. Op alle contracten is enkel de Belgische wetgeving van toepassing.
 2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
 3. In geval van niet-betaling op de vervaldag van een factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag.
 4. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag wordt het schuldsaldo van rechtswege en na ingebrekestelling verhoogd met 12%, met een minimum van 50 EUR en een maximum van 2500 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt
 5. De verkoper heeft het recht de leveringen op te schorten in geval van het onbetaald blijven van vervallen facturen. Deze clausule geldt eveneens in geval van overeengekomen gespreide leveringen.
 6. Alle verzendingen geschieden op risico van de bestemmeling, zelfs wanneer deze franco geschieden. Kosten voor verzending, verpakking en alle mogelijke rechten en taksen vallen ten laste van de koper.
 7. Alle klachten waartoe de facturen en/of leveringen aanleiding kunnen geven dienen per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel te worden bekendgemaakt binnen 8 dagen na de factuurdatum of na de leveringsdatum. Na deze termijn worden ze onherroepelijk beschouwd als zijnde laattijdig.
 8. Alle gebeurlijke geschillen waartoe de facturen of leveringen aanleiding kunnen geven, zullen uitsluitend beslecht worden door de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen afdeling Kortrijk, De Rechtbank van Koophandel Gent afdeling Kortrijk of het Vredegerecht te Izegem. Alle innings- en protestkosten vallen ten laste van de koper.
 9. Verkochte goederen worden niet teruggenomen, nog verwisseld.
 10. Eigendomsvoorbehoud: de geleverde goederen blijven de exclusieve eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de hoofdsom, eventuele intresten en kosten. Niettemin gaan alle risico’s gekoppeld aan het verkochte goed over opde koper vanaf het ogenblik van de levering.
 11.  De leveringstermijn wordt enkel gegeven ten titel van inlichting en stelt niet in gebreke door het loutere verloop ervan. De leveringstermijn kan nooit beschouwd worden als een uitdrukkelijke verbintenis. Het overschrijden van de opgegeven leveringstermijn kan in geen geval aanleiding geven tot het eisen van enige schadevergoeding, het weigeren van de goederen of het ongedaan maken van de bestelling of contractbreuk. Elke wijziging dewelke gevraagd wordt na debestelling, hetzij deze ter studie of in uitvoering, zal het voorwerp zijn van een aanpassing van de prijs alsmede van de leveringstermijn, dit in verhouding tot de gevraagde wijziging.